تبلیغات X
قالب وبلاگ روم فا ( roomfa ) - قالب فانتزي روم فا
تاريخ : سی ام خرداد 1391 | 03:54 | نویسنده : بهاره

 


نام قالب : فانتزي


طراح : میهن تم


دانلود اين قالب در ادامه

 


 


 

نام قالب : فانتزي


طراح : میهن تم

________________________________
 

 

<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<head>
<script language="JavaScript1.2">
<!--<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<head>
<script language="JavaScript1.2">
<!--

top.window.moveTo(0,0);
if (document.all) {
top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
}
else if (document.layers||document.getElementById) {
if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
top.window.outerHeight = screen.availHeight;
top.window.outerWidth = screen.availWidth;
}
}

//-->
</script>
<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© NightMelody, www.MihanTheme.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="NightMelody  | http://MihanTheme.com" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
a, a:visited{color:#494949;text-decoration: none}a:hover{color:#000000;text-decoration: none}
body {
    BACKGROUND: #eee1d6 url('') top left fixed no-repeat ;
}
.link1{width:170px;}
.link2{background:#eee1d6 url() right no-repeat;padding:0px;font-weight:bold;text-align:center;color:#3f3e48;}
#page{background:url() center repeat-y;width:890px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{background:#f8f4ef url() repeat center;float:right;width:550px;text-align:left;overflow:hidden}
#main2{height:60px;background: url() top no-repeat;}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:30px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#526065}#posttitle a:hover {color:#526065}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 10px 5px 3;font-size:8pt;color:#282d2f;line-height:1.5em;direction:rtl;}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:22px;padding-left:7px;color:#606a6d;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left;background:#f5ece2 url(http://theme.mihantheme.com/nightmelody/images/nm68.jpg) no-repeat top center ;width:320px;padding-top:520px;color:#364a51;line-height:1.5em;text-align:right}
#sidebar a, #sidebar a:visited {color:#343434}#sidebar a:hover {color:#364a51}
#mmenu{width:170px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:170px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:170px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#343434;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:170px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
if ( intCount==1)  strResult="يک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://www.roomfa.com/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.php','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<div id=main2>
<center><br>
<font color="#364a51" face="Arial" style="font-size: 15pt">
<b>  <-BlogTitle-></b><p>
<font color="#364a51" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
  <-BlogDescription->
<p>
</center>
<p></div>
<blogtaz>  <FONT color=#282d2f>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت
    <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
<div id=space></div>

                       <hr width="60%" size="1" color="#627177" align="center" >
                
</div>

</blogtaz>


<center><a target="_blank" title=" "  href="http://www.roomfa.ir">.:: ساخت وبلاگ رايگان ::.</a></center>


<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<center>
<table style="border-right: #8996a4 1px solid; border-top: #8996a4 1px solid; border-left: #8996a4 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #8996a4 1px solid; height: 7px; color:#80868d; font-size: 7pt;">
<tr><td><a href="http://mihantheme.com" target=_blank>Design By : <a href="http://mihantheme.com" target=_blank>Mihantheme<br></a></td></tr>
</table><br>

</div>

<div id=sidebar> 
<br>

<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2"> About </div>
</b>
<br>
<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div align=right>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
<center>
<br>
<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2"> Menu </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2"> Authors </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2">خبر نامه </div>

<left>
 <strong></strong>
 
 <MailFormFieldSize:10>
<MailFormFieldStyle:FONT-FAMILY: Tahoma;font-tahoma:bold;padding:4px;margin:2px;border:1px solid #e0e0e0;background-color:#fff;color:#3366cc>
<MailFormSubmit: ثبت ايميل >
<MailFormSubmitStyle:BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.roomfa.ir/layouts/but.gif);font-size:8pt;FONT-FAMILY: Tahoma;padding:2px;margin:2px;border:2px solid #e0e0e0;background-color:#fff;color:#000;width:65px;>
<table><form action='' method=post target=mailform>
<tr><td align=center><input type=text name=blogmail size=20 style='FONT-FAMILY: Tahoma;font-tahoma:bold;padding:3px;margin:1px;border:1px solid #e0e0e0;background-color:#fff;color:#3366cc'></td></tr>
<tr><td align=left><left>
<input type=submit value=' ثبت ايميل ' style='BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.roomfa.ir/layouts/but.gif);font-size:10pt;FONT-FAMILY: Tahoma;padding:2px;margin:1px;border:2px solid #e0e0e0;background-color:#fff;color:#000;width:70px;'>
</td></tr></form></table><iframe name='mailform' width=0 height=0 style='display:none;'></iframe>
</b>
<br><FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2"> Archive</div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>
<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2"> Categories </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
</ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<center>
<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2"> Links </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul><li><a href="http://mellatmob.com" target="_blank" title="موبايل ملت</a></li>
<ul><li><a href="http://farsforum.com" target="_blank" title="انجمن علمي فارس">انجمن فارس</a></li>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="http://alitarin.com"> عالي ترين</a></li>
</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>

</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2"> آمار بازديدها </div>

<!--start box-->
<BlogStatsBlock>   
    <table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" >
  <tr>
<BlogCounter>
<h3></h3>
آنلاين : <-Online-><br>
بازديد امروز : <-Today-><br>
بازديد ديروز : <-Yesterday-><br>
تعداد پست ها : <-BlogPosts-><br>
بازديد هفته گذشته : <-Week-><br>
بازديد ماه گذشته : <-Month-><br>
بازديد سال گذشته : <-Year-><br>
کل بازديد : <-All->
<hr size =1 color =#E8E8E8 style="margin-bottom:3px;margin-top:3px">
</BlogCounter>
 
</b>
<br>
<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
 
 

</div>
<center> 
</div>
<center>


<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<b>
<div class="link1" >
<div align=left>
    <div class="link2"> Others </div>
</b>
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
<!-"-"-Design By : MihanTheme.com-"-"->
</body>
</html>